FOR ROOM RESERVATIONS
Phone: +(84) 28 3999 8888
Fax: +(84) 28 3844 7359
Email: rsvn@vissaisaigonhotel.vn
 FOR MEETING AND EVENTS
Phone: +(84) 28 3999 8888 - Ext: 146
Fax: +(84) 28 3844 7359
Email: banquetsm@vissaisaigonhotel.vn
 FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
Phone: +(84) 28 3999 8888 - Ext: 154, 156, 158
Fax: +(84) 28 3844 7359
Email: sales@vissaisaigonhotel.vn

 

Điền thông tin vào form bên dưới để gửi tới chúng tôi:

Họ và tên:
Địa chỉ:
Mobile:
Email:
Nội dung:
Mã xác nhận: